Zmiany w zakresie opłacania, naliczania i odliczania od podatku składki zdrowotnej przedsiębiorców


Szanowni Państwo, z dniem 1.1.2022r. zgodnie przepisami ustawy z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) nastąpią zmiany w zakresie opłacania, naliczania i odliczania od podatku składki zdrowotnej przedsiębiorców. Poniżej krótka informacja dotycząca uchwalonych zmian, zapraszamy do lektury. Przypominamy tym samym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiany formy opodatkowania możemy dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma osiągnęła pierwszy przychód w danym roku. Jeśli więc pierwszy przychód w roku przedsiębiorca osiągnął w styczniu, zmiany formy opodatkowania może dokonać w terminie do 20 lutego 2022 roku.

Składka zdrowotna dla opodatkowanych wg skali podatkowej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla samozatrudnionych rozliczających się na podstawie skali podatkowej wynosić będzie od 1.1.2022 r. 9% podstawy wymiaru, jest to zdecydowany wzrost faktycznie opłacanej składki zdrowotnej, ponieważ uchylono możliwość odliczenia części składki od podatku. Od 1.1.2022 r. ubezpieczony nadal będzie opłacał 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, jednak jako podatnik nie będzie miał prawa odliczenia jej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie składka zdrowotna podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, czyli faktycznie kosztuje tylko 1,25%. W związku ze zmianami ten mechanizm ulega modyfikacji. W praktyce oznacza to, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej „rokiem składkowym”. Wyjątkiem jest sytuacja w przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu, ustalona zgodnie z w/w zasadami, jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Reasumując podstawą wymiaru składki zdrowotnej stanowić będzie dochód podatkowy, tudzież podatnik opodatkowany według skali zapłaci nie mniej niż 270,90 zł składki zdrowotnej miesięcznie. Ponadto od 2022 roku składki ZUS przedsiębiorcy opłacać będą nie tak jak dotychczas do 10, lecz do 20 dnia miesiąca, gdzie składkę zdrowotną według nowych zasad zapłacimy pierwszy raz za miesiąc luty 2022 roku, z terminem płatności do 20 marca 2022 r.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców a podatek liniowy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z podatku liniowego (19%) będą miały również odczuwalną zmianę w ramach składki zdrowotnej. Dotychczas płacili składkę zdrowotną ryczałtowo i znali jej wysokość na cały rok z góry. W 2021 r. miesięcznie wynosiła ona 381,81 zł, z czego efektywnie płacili około 53 zł, ponieważ pozostałą część (7,75%) mogli odliczyć od podatku. Począwszy od 1.1.2022 r. zapłacą oni składkę zdrowotną na poziomie 4,9% swojego dochodu (roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów), jednak nie mniej niż 270,90 zł miesięcznie (9% liczone od płacy minimalnej). Ponadto od 2022 roku składki ZUS przedsiębiorcy opłacać będą nie tak jak dotychczas do 10, lecz do 20 dnia miesiąca, gdzie składkę zdrowotną według nowych zasad zapłacimy pierwszy raz za miesiąc luty 2022 roku, z terminem płatności do 20 marca 2022 r.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Zgodnie z nowymi przepisami, do ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla ryczałtowców przyjmuje się kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Tak więc w tym przypadku miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie od 300 zł do 900 zł miesięcznie w zależności od przedziału, w jakim kształtują się ich roczne przychody:

  • 9% składka zdrowotna liczona z 60% przeciętnego wynagrodzenia (około 300 zł) przy przychodach rocznych do 60 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 100% przeciętnego wynagrodzenia (około 500 zł) dla przychodów rocznych od 60000 do 300 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 180% przeciętnego wynagrodzenia (około 900 zł), jeśli przychody roczne są wyższe niż 300 000 zł.

Ponadto od 2022 roku składki ZUS przedsiębiorcy opłacać będą nie tak jak dotychczas do 10, lecz do 20 dnia miesiąca, gdzie składkę zdrowotną według nowych zasad zapłacimy pierwszy raz za miesiąc luty 2022 roku, z terminem płatności do 20 marca 2022 r..

Składka zdrowotna wspólników spółek komandytowych oraz wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej dotyczy również wspólników spółek komandytowych oraz wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.. Na dotychczasowych zasadach, wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy, gdzie podstawę wymiaru składki aktualnie stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 4 kwartał 2021r.. Szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie za wspomniany okres wyniesie około 5 900 zł, co oznacza, że według nowych zasad, składka zdrowotna dla wspólników spółki komandytowej i wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. wyniesie około 530 zł miesięcznie. Podobnie jak w w/w przypadkach podatnik nie będzie miał prawa odliczenia jej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie składka zdrowotna podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, czyli faktycznie kosztuje tylko 1,25%. Ponadto od 2022 roku przedsiębiorcy Ci opłacać będą składki na ubezpieczenie nie tak jak dotychczas do 15, lecz do 20. dnia miesiąca, gdzie składkę zdrowotną według nowych zasad zapłacimy pierwszy raz za miesiąc styczeń 2022 roku, z terminem płatności do 20 lutego 2022 r..