GTU - obowiązki podatników od 1.10.2020r

Od rozliczenia za październik 2020r. wszyscy podatnicy VAT czynni będą zobowiązani do złożenia wyłącznie w wersji elektronicznej nowego pliku JPK_V7 obejmującego część deklaracyjną i ewidencyjną. Podatnicy przy nowym sposobie raportowania muszą zwrócić uwagę na to, że niektóre towary czy usługi należy przyporządkować do właściwych oznaczeń GTU.

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą następujących symboli GTU: Nazwa pola Opis pola
 • GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o akcyzie.
 • GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.
 • GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o akcyzie.
 • GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz.79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
 • GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
 • GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.
 • GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
 • GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne.
 • GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów.
 • GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU ex 49.4, ex 52.1.
 • Symbole GTU01-13 dotyczące transakcji sprzedażowych, mają zastosowanie również do:

 • eksportu usług, np. niematerialnych,
 • eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych (transakcji z 0% VAT),
 • towarów używanych,
 • refakturowania usług,
 • faktur zaliczkowych,
 • faktur z oznaczeniem „FP”, wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.
  Prosimy zatem o dokładną analizę przesłanych oznaczeń zawartych w powyższej tabeli pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej celem właściwej prezentacji w nowym JPK_V7.